Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOP- EN LEVERINGSVOORWAARDEN Trendy Candy

Zaakadres: Randweg 4, 8061 RW Hasselt

Ingeschreven in het handelsregister van de kamer van koophandel te Zwolle onder nummer: 05073891

Artikel 1: Definities

1.1 In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

Trendy Candy: C.J.P. van Laar, h.o.d.n. Trendy Candy

Afnemer: degene die met Trendy Candy als bedoeld in deze voorwaarden een overeenkomt heeft gesloten tot het leveren van goederen zulks in de ruimste zin van het woord.

Artikel 2: Geldigheid van deze voorwaarden

2.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten tot koop en verkoop door Trendy Candy.

2.2 De opdracht of order van de afnemer geldt als acceptatie van de algemene voorwaarden van Trendy Candy.

2.3 Deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden sluiten iedere toepasselijkheid van door afnemer gehanteerde inkoopvoorwaarden uit. Indien afnemer bij acceptatie verwijst naar eigen inkoopvoorwaarden, dan is Trendy Candy hieraan niet gebonden.

2.4 Indien en voor zover een of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden in strijd mochten komen met van overheidswege dwingendrechtelijk vastgestelde wettelijke bepalingen, dan worden laatstgenoemde bepalingen geacht in de plaats te zijn getreden van de desbetreffende bepalingen of een gedeelte der bepalingen der voorwaarden, onverminderd de geldigheid der overige bepalingen van deze algemene voorwaarden.

Artikel 3: Aanbiedingen en overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen, offertes en prijsopgaven van Trendy Candy zijn vrijblijvend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld.

Indien een offerte of aanbieding van Trendy Candy een aanbod bevat en dit aanbod door afnemer wordt aanvaard, heeft Trendycandy het recht dit aanbod binnen twee werkdagen na kennisneming van de aanvaarding door afnemer te herroepen. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, zijn de offertes en aanbiedingen van Trendy Candy 14 dagen geldig.

3.2 De overeenkomst tussen Trendycandy en afnemer komen tot stand door het plaatsen van een schriftelijke of mondeling (telefonische) bestelling / opdracht bij Trendy Candy en de daarop volgende aanvaarding van deze bestelling / opdracht door Trendy Candy.

3.3 De afleverbon, die Trendy Candy afgeeft bij levering van de goederen en waarvan afnemer een exemplaar voor akkoord tekent geldt als dwingend bewijs voor de totstandkoming van de overeenkomst. Met de ondertekening van de afleverbon verklaart afnemer kennis te hebben genomen van de inhoud van deze algemene voorwaarden.

3.4 Trendy Candy behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen te weigeren. Een dergelijke weigering heeft nimmer recht op schadevergoeding.

Artikel 4: Prijzen

4.1 Tenzij anders vermeld gelden prijzen in overeenstemming met de door Trendy Candy gedane aanbieding.

4.2 Alle prijzen zijn exclusief transport-, verzend- of administratiekosten, omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

4.3 Trendy Candy behoudt zich het recht voor de prijzen en tarieven te wijzigen. Gewijzigde prijzen en tarieven gelden – behoudens andersluidende afspraak – vanaf het moment waarop deze schriftelijk aan afnemer kenbaar zijn gemaakt.

Artikel 5: Levering en leveringstermijnen

5.1 Trendy Candy zal zo spoedig mogelijk na ontvangst van de bestelling/opdracht van afnemer de goederen leveren indien het bestelde goed (het bestelde product) althans voorradig is.

5.2 Indien levering niet binnen de door Trendy Candy verwachte termijn kan plaatsvinden, zal Trendycandy – voorzover redelijkerwijs mogelijk – zo spoedig mogelijk na de ontvangst van de bestelling / opdracht van afnemer aan deze de verwachte datum van levering meedelen.

5.3 Overschrijding van het leveringstermijn die niet aan Trendy Candy kan worden toegerekend in overeenstemming met deze algemene voorwaarden, kan nimmer aanspraak geven op schadevergoeding.

5.4 Trendy Candy heeft het recht om zaken onder rembours te leveren.

5.5 Gedurende drie werkdagen na ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling heeft afnemer het recht om de met Trendy Candy gesloten overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren. Deze verklaring dienst schriftelijk te geschieden. Zij dienst uiterlijk op de derde werkdag na die van ontvangst van de in artikel 5.2 bedoelde mededeling door Trendy Candy te zijn ontvangen.

5.6 Trendy Candy is gerechtigd de nakoming van dienst verplichtingen jegens afnemer op te schorten zolang afnemer niet aan al zijn (betalings)verplichtingen uit hoofde van enige met Trendycandy bestaande rechtsverhouding heeft voldaan. Deze opschorting geldt tot het moment waarop afnemer alsnog zijn verplichtingen jegens Trendy Candy volledig is nagekomen.

5.7 Trendy Candy is bevoegd in gedeelten af te leveren. Afnemer is dan steeds een evenredig deel van de koopprijs verschuldigd.

Artikel 6: Facturering en betaling

6.1 Facturering geschiedt door Trendy Candy zo spoedig mogelijk na levering

6.2 Tenzij anders is overeengekomen dienen facturen binnen 14 dagen na dagtekening door afnemer te worden voldaan op een door Trendy Candy aangewezen bank- en/of girorekening.

6.3 Door afnemer gedane betalingen strekken in de eerste plaats tot voldoening van alle verschuldigde rente en kosten en pas daarna tot voldoening van de openstaande facturen.

6.4 Afnemer is nimmer gerechtigd tot verrekening.

6.5 Trendy Candy heeft het recht op ieder moment contante betaling of zekerheid voor de betaling van afnemer te verlangen.

6.6 In het geval van overschrijding van het betalingstermijn is Trendy Candy gerechtigd na deugdelijke ingebrekestelling van afnemer (waarbij een termijn van veertien dagen in acht zal worden genomen) vanaf de vervaldatum van de factuur de wettelijke rente aan afnemer in rekening te brengen.

6.7 Indien afnemer ondanks deugdelijke ingebrekestelling niet of niet tijdig betaalt, is afnemer aan Trendy Candy naast de in artikel 6.6 bedoelde rente tevens buitengerechtelijke kosten verschuldigd, welke zullen worden berekend aan de hand van het degressieve incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten, onverminderd het recht van Trendy Candy om de werkelijke gemaakte kosten, waaronder eventuele gerechtelijke kosten, aan afnemer in rekening te brengen, indien deze het aldus berekende bedrag te boven mochten gaan.

6.8 In het geval van niet of niet tijdige betaling door afnemer danwel niet of niet behoorlijke nakoming van enige op afnemer rustende verplichting is Trendy Candy gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden en verdere leveranties te staken, onverminderd het recht Trendy Candy om nakoming of vergoeding van de ten gevolge ontbinding van de overeenkomst geleden schade van afnemer te vorderen.

Artikel 7: Overmacht

7.1 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming in de uitvoering van de overeenkomst die Trendy Candy of afnemer niet kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan schuld van Trendy Candy of afnemer, noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor rekening van Trendy Candy of afnemer komt.

7.2 In geval van tijdelijke overmacht, waaronder begrepen de situatie dat een door afnemer besteld goed tijdelijk niet meer voorradig is, is Trendy Candy gerechtigd de beoogde leveringstermijn te verlengen met de tijd, gedurende de tijdelijke overmacht voortduurt.

7.3 Na ontvangst van de in artikel 7.2 bedoelde mededeling is afnemer gerechtigd de overeenkomst zonder kosten eenzijdig ontbonden te verklaren, indien in redelijkheid niet van afnemer kan worden verlangd dat hij de goederen als gevolg van de vertraging alsnog accepteert. Artikel 5.5 is van overeenkomstige toepassing.

7.4 In geval van blijvende overmacht, waaronder wordt verstaan een omstandigheid waarop Trendy Candy of afnemer geen invloed heeft noch redelijkerwijs kan hebben en die de levering van de goederen onmogelijk maakt, daaronder begrepen de situatie dat een gekocht goed is uitverkocht, is Trendy Candy respectievelijk afnemer gerechtigd de overeenkomst buitengerechtelijk te ontbinden. In geval van overmacht kan afnemer geen vergoeding van door hem geleden schade van Trendy Candy vorderen, onverminderd het bepaalde artikel 6:78 BW.

Artikel 8: Reclames en klachten; retourzendingen

8.1 Afnemer is verplicht direct na levering de zaken grondig te inspecteren op gebreken en bij aanwezigheid daarvan, Trendy Candy binnen 14 werkdagen na afleveringsdatum schriftelijk en met duidelijke omschrijving van klachten mee te delen. Bij gebreke van een dergelijke mededeling vervalt elke aanspraak jegens Trendy Candy ter zake van gebreken in de geleverde goederen.

8.2 Tenzij anders overeengekomen, is afnemer uitsluitend gerechtigd goederen aan Trendy Candy retour te zenden, indien aan afnemer andere dan de door hem bestelde en/of beschadigde goederen of producten zijn geleverd.

8.3 afnemer is verplicht de retour te zenden goederen in een deugdelijke verpakking te retourneren en dient bij de retourzending de reden daarvan schriftelijk mee te delen. Na ontvangst van de retour gezonden goederen zal Trendy Candy, indien deze de retourzending gegrond acht, zo spoedig mogelijk alsnog de door afnemer bestelde en/of onbeschadigde goederen leveren.

8.4 Klachten met betrekking tot een deel der afgeleverde zaken kunnen geen aanleiding zijn tot afkeuring van de gehele levering.

Artikel 9: Eigendomsvoorbehoud

9.1 Trendy Candy behoudt zich de eigendom van alle door hem aan afnemer geleverde (roerende) zaken voor, zolang afnemer niet volledig heeft voldaan aan zijn (betalings) verplichting(en) jegens Trendy Candy uit hoofde

Van overeenkomsten van leveranties van zaken, vordering ter zake van een tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten daaronder begrepen.

9.2 De door Trendy Candy aan afnemer geleverde goederen zijn vanaf het moment van feitelijke aflevering aan afnemer volledig voor diens rekening en risico.

Artikel 10: Aansprakelijkheid

10.1 Hoewel met betrekking tot de inhoud van de door Trendy Candy geleverde goederen de uiterste zorg is nagestreefd, kan voor de afwezigheid van eventuele tekortkomingen daarin niet worden ingestaan. Trendy Candy zal voor eventuele tekortkomingen in de door afnemer afgenomen goederen op geen enkele wijze aansprakelijk zijn. Trendy Candy aanvaardt dan ook slechts wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel 10 blijkt.

10.2 Trendy Candy is niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en rentes die mochten ontstaan als direct of indirect gevolg van:

a: overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven;

b: daden of nalatigheid van de afnemer, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege afnemer te werk zijn gesteld;

c: onoordeelkundige behandeling door de afnemer van de geleverde zaken.

10.3 Trendy Candy is slechts aansprakelijk voor schade voorzover ontstaan door grove schuld van Trendy Candy of van hen, die door Trendy Candy te werk zijn gesteld op de aan haar opgedragen werkzaamheden.

10.4 Trendy Candy zal nimmer gehouden zijn geleden bedrijfs en / of gevolgschade van afnemer te vergoeden.

10.5 De aansprakelijkheid van Trendy Candy is beperkt tot ten hoogste het factuurbedrag van de geleverde zaken.

Artikel 11: Opschorting en ontbinding

11.1 Indien de afnemer niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor hem uit deze of uit enig ander met Trendy Candy gesloten overeenkomst mocht voorvloeien, evenals in geval van faillissement, surseance van betaling, stillegging of liquidatie van het bedrijf van afnemer, wordt hij geacht van rechtswege in verzuim te zijn en heeft Trendy Candy het recht zonder enige ingebrekestelling en zonder rechtelijke tussenkomst de uitvoering der overeenkomst op te schorten, dan wel de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, te hare keuze zonder dat Trendy Candy tot enige schadevergoeding of garantie gehouden is, onverminderd de haar verder toekomende rechten.

11.2 In deze gevallen is elke vordering welke Trendy Candy ten laste van de afnemer heeft of krijgt, dadelijk en volledig opeisbaar.

Artikel 12: Toepasselijk recht en geschillen

12.1 Op elke door Trendy Candy met afnemer gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

12.2 Alle geschillen voortvloeiend uit of samenhangend met verplichtingen, die behoren bij de door de Trendy Candy met de afnemer gesloten overeenkomst, zullen uitsluitend worden voorgelegd aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Trendy Candy, voorzover wettelijke bepalingen zich daartegen niet verzetten.